Een duurzame en gecontroleerde bedrijfsvoering

Wij werken volgens de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagement systeem

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te waarborgen.
Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

Heftruckbestuurder
Arbeidsomstandigheden

Wij staan garant voor en streven naar een continue verbetering van goede arbeidsomstandigheden

OHSAS staat voor “Occupational Health and Safety Assessment Series”, (officieel BS OHSAS 18001) en is een internationaal toegepaste Britse standaard voor Arbo managementsystemen. Met een Arbo managementsysteem kan aan alle stakeholders worden aangetoond dat de arbeidsomstandigheden in de organisatie goed geregeld zijn, dat Arbo risico’s zijn geïnventariseerd en geëvalueerd en dat de medewerkers zijn aangezet te leren van de ervaringen.
OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een Arbo managementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een Arbo managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen.
De basis voor het Arbo managementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). OHSAS 18001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:
De continue verbetering van de arbeidsomstandigheden;
De beheersing van de Arbo risico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.
OHSAS 18001 wordt internationaal breed toegepast. In een groot aantal landen is OHSAS 18001 overgenomen als nationale norm. De OHSAS 18001-norm sluit wat betreft opzet naadloos aan bij de ISO 14001-norm. Op het niveau van ISO wordt op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van een ISO-norm voor Arbo managementsystemen, namelijk ISO 45001.

Wij verwerken herwonnen textiel op een duurzame en verantwoorde wijze

De Certificeringsregeling Herwinning Textiel (Certification Scheme Textile Retrieval) is het certificatiesysteem van managementsystemen voor textiel inzamel-, -sorteer, -handels en -recyclebedrijven bestaande uit de Certificeringsregeling Herwinning Textiel norm met checklist op basis waarvan de toetsing plaatsvindt en het certificatiereglement waarin de regels omtrent de toetsing staan. De certificering wordt uitgevoerd door Kiwa Nederland B.V.
De doelstellingen van de Certificeringsregeling Herwinning Textiel zijn:
Het verder professionaliseren van de textielrecyclingbranche;
Het optimaliseren van het imago van de textielrecyclingbranche;
De bevordering van de marktpositie van ondernemingen die voldoen aan de in de certificeringsregeling gestelde kwaliteitseisen;
Het geven van waarborgen aan opdrachtgevers, leveranciers, afnemers en toezichthouders dat aan eisen die voortkomen uit verduurzaming en transparantie ten aanzien van de inzameling en be- of verwerking van het voor hergebruik aangeboden textiel wordt voldaan;
Het dienen als hulpmiddel voor bedrijven ten behoeve van goede bedrijfsvoering;
Het bieden van waarborgen dat herwonnen textiel en daaruit voortgekomen rest (afval) stoffen op verantwoorde wijze worden verwerkt. Voor reststoffen houdt dit onder andere in dat deze binnen de OESO-grenzen verwerkt worden.

Bedieningspaneel
Machineveiligheid

Wij zijn betrouwbaar en vakbekwaam en staan dan ook vermeld op de landelijke VIHB-lijst

Een vermelding op de landelijke VIHB-lijst is verplicht voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Het NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) beheerd deze lijst met als doel de betrouwbaarheid en kwaliteit te garanderen van bedrijven die zich met dergelijke stoffen bezighouden.
Wil een bedrijf zaken doen met een onderneming die in dergelijke stoffen handelt, dan kan er in de VIHB-lijst gecontroleerd worden of de onderneming voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Ieder bedrijf moet aan kunnen tonen betrouwbaar te zijn aan de hand van een geldige VOG (verklaring goed gedrag), tevens moet de vakbekwaamheid aangetoond worden door een vakdiploma. Is een bedrijf in bezit van een Eurovergunning dan voldoet deze al aan de voorwaarden om vermeld te worden op de VIHB-lijst.
Buitenlandse ondernemingen in bedrijfsafval en gevaarlijke stoffen die in Nederland actief zijn hebben ook de verplichting om zich te registreren bij het NIWO om op de VIHB-lijst te komen.